Λουκιανός

Ο Καθρέφτης …

Posted on Updated on

Ναί! υπάρχουν εξωγήινοι και ξέρουν πολλά ….
by-flopper-01.jpg

«Οι Σεληνίταις»

»Καλός δέ παρά Σεληνίταις νομίζεται, ήν που τις φαλακρός ή. Και μήν και γένεια φύουσιν μικρόν υπέρ τα γόνατα. Και όνυχας εν τοις ποσίν ουκ έχουσιν, αλλά πάντες εισίν μονοδάκτυλοι. Και επειδάν ή πονώσιν ή γυμνάζωνται, γάλακτι πάν το σώμα ιδρούσιν, ώστε και τυρούς απ’αυτού πήγνυνται. Τους δέ οφθαλμούς περιαιρετούς έχουσι και πολλοί τούς σφετέρους απολέσαντες παρ’άλλων χρησάμενοι ορώσιν. Τινές δέ και πολλούς αποθέτους έχουσιν, οι πλούσιοι. Κάτοπτρον δε μέγιστον κείται υπέρ φρέατος ου πάνυ βαθέος . αν μέν ούν είς το φρέαρ καταβή τις, ακούει πάντων των εν τη γη λεγομένων, εαν δε εις το κάτοπτρόν αποβλέψη, πασάς μέν πόλεις , πάντα δε έθνη ορά. Τότε και τους οικείους εγώ εθεασάμην και πάσαν την πατρίδα, ει δε κακείνοι , ουκέτι έχω ειπείν. Όστις δε ταύτα μη πιστεύει ούτως έχειν, αν ποτε και αυτός εκείσε αφίκηται, είσεται ως αληθή λέγω.»

Μετάφραση:

xeri-002.jpg

Ενα φανταστικό ταξίδι του Λουκιανού απο το έργο του «Αληθής Ιστορία» απο το βιβλίο της Β Γυμνασίου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα.

Υ.Γ. το αρχαίο κείμενο είναι ελλιπές ,χωρίς δασείες περισπωμένες  …συγνώμη.